A Maxim Könyvkiadó Kft. (továbbiakban: Kiadó) Képfeltöltő pályázatot hirdet LÉGY KREATÍV címen 2017. március 1. 00:00 óra és 2017. április 30. 24:00 óra között a képet feltöltő osztályok (továbbiakban: Pályázó) és a képekre szavazók (továbbiakban: Szavazó), (együttesen: Játékos) részére.

 

Pályamű:

A verseny témája kiadónk kreatív sorozata, a Nyírd ki ezt a naplót és alkoss valami újat! című könyv, illetve annak további részei: a Nyírd ki ezt a naplót mindenhol és a Nyírd ki csajosan című kötetek.

A nevező osztály a fenti három könyvben található, tetszés szerinti 10 db feladatot feldolgozva 10 képet készít bármilyen nem digitális technikával, és ezekből összeállít egy tablót (a tabló készítéséhez már igénybe vehetőek számítógépes programok). A pályaművet (tablót) az osztály képviseletében az osztály egyik tanára töltheti fel. A feltöltött kép minimális mérete: 800*600 pixel, az optimális feltöltési arány 4:3.

 

A Képfeltöltő pályázatban kizárólagosan részt vevő kiadványok:
- Nyírd ki ezt a napló és alkoss valami újat!
- Nyírd ki Mindenhol
- Nyírd ki csajosan 

Képfeltöltő pályázati szabályzat

A Maxim Könyvkiadó Kft. (6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H) szerencsejátéknak nem minősülő Nyereményjátékot szervez.

 

A Pályázat leírása és a Pályázatban részt vevő személyek

A szervező, lebonyolító, adatkezelő és adatfeldolgozó adatai:
Maxim Könyvkiadó Kft.
6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H
Telephely: 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H
Cégjegyzékszám:06-09-009410

A Pályázó vagy a Szavazó csak abban az esetben vehet részt a játékban, ha elfogadta a Versenyszabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. A Fotópályázatban való részvétellel a Pályázó vagy a Szavazó elfogadottnak tekinti a szabályzatot.


A versenybe bárki benevezheti a pályaművét úgy, hogy feltölt egy képet, mely a Pályamű feltételeinek megfelel. Minden Pályázó csak egy pályaművel vehet részt a versenyben!

A pályázatban részt vehet minden magyarországi iskolai osztály.

 

A pályázatban nem vehetnek részt azok a személyek és azon osztályok melynek tagjai:

- A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.). 
- A 13. év alatti természetes személyek nem tölthetnek fel képet.

A pályázatokat a www.nyirdkieztanaplot.hu/jatek oldalon a feltöltés menüpont használatával lehet feltölteni. A feltöltött képeket ellenőrizzük, mert ha a szabályzatnak nem megfelelő vagy morális szempontból megkérdőjelezhető, törlésre kerülnek.

A Képfeltöltő pályázat időtartamán kívül feltöltők és Szavazók a Képfeltöltő pályázatban nem vesznek részt. A Szervező válasz e-mailt nem küld.

A Szervező jogosult kizárni azt a Pályázót, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni, nem tisztességes módon gyűjti a szavazatokat. Továbbá a szervező fenntartja a jogot arra, hogy vitás esetben is jogosult kizárni a Pályázót és Szavazót. Többek között kizárás alapja lehet: a nem valós e-mail címről történő szavazás és a csoportos szerveződés „lájkcsalás”. A Kiadó kizárással kapcsolatos döntése végleges, nem vitatható, vele szemben jogi út kizárt, azt indokolnia nem kell.

 

Nyertesek és sorsolás

A nyertesek az alábbi két kategóriából kerülnek ki:

A végső sorrend a képekre leadott szavazatok, illetve a Kiadó által összeállított szakmai zsűri szavazatai alapján fog kialakulni. Mindkét értékelési módszer (leadott szavazatok, zsűri) szerint az első tíz helyezett kap pontot. A szakmai zsűri a kiadó által felkért rajztanárokból és a kiadó munkatársaiból áll össze.

1. helyezett 10 pont
2. helyezett 9 pont
3. helyezett 8 pont
4. helyezett 7 pont
5. helyezett 6 pont
6. helyezett 5 pont
7. helyezett 4 pont
8. helyezett 3 pont
9. helyezett 2 pont
10. helyezett 1 pont

Így pl. ha egy kép mindkét értékelés szerint első lesz, akkor 20 pontot kap. Pontegyenlőség esetén a szakmai zsűri szavazata dönt.

- A Szavazók közül sorsolással 5 fő kerül díjazásra. Amennyiben a Szavazók közül a nyertest nem sikerül elérnünk 2017. május 22-ig, automatikusan a tartaléknyertes lép a helyébe.

 

Díjazás:

- Képfeltöltő verseny: A nyertes osztály 250.000 Ft-ot kap, melyet osztálykirándulására használhat fel. 
- Szavazók díjazása: A Szavazók közül öt fő egy-egy szabadon választható kiadványt nyer, a Maxim Könyvkiadó Kft. kínálatából.

A Képfeltöltő verseny nyereménye más nyereménytárgyra nem váltható át és tovább nem értékesíthető, kizárólag 2017-es osztálykirándulásra használható fel.

A Szavazók nyereménye készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem váltható át és tovább nem értékesíthető.

A nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen 3 munkanapon belül értesítjük. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes személyi igazolvánnyal nem rendelkező fiatalkorú vagy cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő járhat el.)

A nyerteseink nevét a nyirdkieztanaplot.hu, a www.olvas.hu és a www.facebook.com/nyirdkieztanaplot oldalon tesszük közzé.

A nyertes osztálynak az értesítés után 5 munkanapon belül digitális képként el kell küldeni az info@maxim.co.hu e‐mail címre azokat a fényképeket, amelyen szerepel, a nyertes tablóhoz felhasznált 10 kép és az azokat tartalmazó Nyírd ki ezt a naplót című könyv(ek). Az értesítés során a nyertesek a beazonosíthatóság, illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adataikat kötelesek megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: Az osztályoknál: a képet feltöltő tanár: neve, lakcíme, telefonszáma, adószáma és személyi igazolvány száma, a szavazóknál a nyertes neve, lakcíme, telefonszáma, adószáma és személyi igazolvány száma.

A Szavazók közül a nyertesek sorsolása közjegyző jelenléte nélkül zajlik. A sorsolás géppel történik. A sorsolás alkalmával öt nyertest és öt tartaléknyertest sorsolunk. 

 

Eredményhirdetés

A Képfeltöltő pályázat nyilvános része 2017. április 30-án, 24 órakor zárul. A szakmai zsűri 2017. május 4-ig értékeli a beérkezett pályázatokat. A nyertesek részére értesítő e-mailt is küldünk.

Az értesítés során a Szervező tájékoztatja a nyerteseket a kiküldés feltételeiről, illetve a Nyeremény átvételéhez szükséges adatokat kér be a Pályázóktól. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy kizárja magát a nyertesek közül. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyeremények esetén automatikusan a következő helyezett lép a nyertes helyébe.

Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A Szervező kizárja a Pályázatból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Pályázó részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

Nyeremény átvétele és visszaigazolás

A pénznyereményt a fenti beazonosítás után utalványként bocsájtjuk a nyertes osztály részére.

A könyv nyereményt a fenti beazonosítás után 1 héten belül a GLS futárszolgálat szállítja 8 és 16 óra között. Ezért kérjük, hogy olyan címet adjanak meg, ahol a megadott időszakban bármikor át tudják venni a nyereményt.

A könyvnyereménynél a nyeremény átvételét követően egy héten belül vissza kell juttatni a Maxim Könyvkiadó Kft.-nek a nyereménnyel egyidejűleg kiküldött, a nyeremény átvételéről szóló átvételi elismervényt. Az átvételi elismervény visszaküldhető e-mailen (szkennelve), faxon vagy postai levélként is a Maxim Könyvkiadó Kft. 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H címre.


Adatkezelés

Személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás:

A regisztráló jelen Nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg, a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Nyereményjáték keretében megadott személyes adatait (ideértve különösen: név, e-mail cím, telefonszám) (továbbiakban: személyes adat) a Szervező mint adatkezelő és adatfeldolgozó a Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő célból, valamint az adatkezelő saját üzletszerzés, piackutatás és tájékoztatás céljából kezelje, illetve az adatfeldolgozó részére továbbítsa a mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 1995. évi CXIX. törvény, a 2001. évi CVIII. törvény és a 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései szerint.

 

Személyes adatok felhasználása:

Az adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve a direkt marketing, valamint piackutatás céljából történő adatkezelés esetén a Játékos esetleges hozzájárulást visszavonó nyilatkozatának kézhezvételéig tart. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy személyes adatait a fenti célok bármelyikére felhasználják, kezeljék, illetve továbbítsák, az adatbázisból való törlését a Maxim Könyvkiadó Kft. 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H szám alatti címre küldött levélben, írásban, vagy az info@maxim.co.hu e-mail címen kérheti, továbbá ezeken a címeken vonhatja vissza a direkt marketing célból történő megkereséshez adott hozzájárulását is. Amennyiben a Regisztráló személyes adatainak törlését a Pályázat időtartama alatt kéri (ide nem értve azt az esetet, ha csak a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza), úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, a Nyereményjátékból kizárásra kerül. A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Pályázat időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Nyereményjáték szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A Szervező továbbá bármikor lehetőséget biztosít a Regisztrálónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését Maxim Könyvkiadó Kft. 6728 Szeged, Kollégiumi út 11/H címen vagy az info@maxim.co.hu e-mail címen, továbbá megilleti a bírósági jogérvényesítéshez való jog.

Azok, akik a Nyereményjátékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket és egyéb adataikat a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; A Játékosokról és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

 

Felelősségkizárás

A regisztráció hiányosságáért (névelírás, helytelen adat megadása stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, az elektronikus postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a nyereményjáték felülete, illetve a nyereményjáték felületet tartalmazó weboldal technikai okokból nem érhető el. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a boltokban a játék időtartama alatt a Nyereményjátékban részt vevő kiadványok nem érhetőek el.

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

 

Egyéb szabályok

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.nyirdkieztanaplot.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, az alkalmazást, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor megadott e-mail címről az info@maxim.co.hu e-mail címre!

 

Szeged, 2017.02.28.

Maxim Könyvkiadó Kft.

Szervező

INSTAGRAM